Train 104 “Humming Bird” Memphis to Bowling Green,…

Train 104 “Humming Bird” Memphis to Bowling Green, KY. October 1967.