Train 104 “Humming Bird” Memphis to Bowling Green,…

Train 104 “Humming Bird” Memphis to Bowling Green, August 6, 1967